วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


ส่วนที่ 2
เรื่อง   การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม

         สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะมีเพศที่แตกต่างกัน คือ เพศผู้และเพศเมีย ลูกที่เกิดขึ้นจะพัฒนามาจากเซลล์ที่เกิดจากเซลล์พิเศษ  ของเพศผู้ คือ สเปิร์มหรืออสุจิกับเซลล์ไข่องเพศเมีย มารวมตัวกันเป็นไซโกตด้วยกระบวนการสืบพันธุ์ ยีนจากพ่อและแม่น่าจะมี การส่งถ่ายลักษณะต่างของพ่อและเม่สู่ลูกด้วยกระบวนการสืบพันธุ์    นักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตนี้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 นับตั้งแต่มีการสังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์เห็นการรวมตัวกันของสเปิร์มและเซลล์ไข่ของกบและหอยเม่น        การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (Meiosis) ภายหลังการแบ่งเซลล์ เซลล์ลูกที่เกิดขึ้นจะมีจำนวนโครโมโซม   เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของเซลล์เริ่มต้น (haploid cell)
         การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (Meiosis) ภายหลังการแบ่งเซลล์ เซลล์ลูกที่เกิดขึ้นจะมีจำนวนโครโมโซม
เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของเซลล์เริ่มต้น (haploid cell)


                  พ.ศ. 2445 วอลเตอร์ ซัตตัน (Walter Sutton) เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่เสนอทฤษฎีโครโมโซมในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (chromosome theory of inheritance) โดยเสนอว่า สิ่งที่เรียกว่าแฟกเตอร์ของเมนเดลซึ่งต่อมาเรียกว่า ยีน น่าจะอยู่บนโครโมโซม เพราะมีความสอดคล้องกันในหลาย ๆ เรื่อง ดังนี้

ที่มา:1. ยีนมี 2 ชุด โครโมโซมก็มี 2 ชุด
2. ยีนและโครโมโซมถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกหลาน
3. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส โครโมโซมมีการเข้าคู่กันและแยกจากกันไปยังเซลล์ลูกที่เกิดขึ้นคนละเซลล์ยีนเองก็มีการแยกตัวของแอลลีลเช่นกัน


         4. การแยกตัวของโครโมโซมที่เป็นคู่กันไปยังขั้วเซลล์ขณะที่มีการแบ่งเซลล์ ดำเนินไปอย่างอิสระเช่นเดียวกับกันแยกตัวของแอลลีลไปยังเซลล์สืบพันธุ์

         5. ขณะเกิดการสืบพันธุ์ การรวมตัวกันของเซลล์ไข่และสเปิร์มเกิดเป็นไซโกตเป็นไปอย่างสุ่ม ทำให้การรวมตัวกันระหว่างชุดโครโมโซมจากเซลล์ไข่และสเปิร์มเป็นไปอย่างสุ่มด้วย ซึ่งเหมือนกับการกลับมารวมกันของแอลลีล ในเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่
         6. ทุกเซลล์ที่พัฒนามาจากไซโกตจะมีโครโมโซมครึ่งหนึ่งจากแม่และอีกครึ่งหนึ่งจากพ่อ ลูกที่เกิดมาจึงมีลักษณะ แปรผันไปจากพ่อและแม่

 แบบทดสอบ
1.การแบ่งเซลล์แบบใดเป็นการแบ่งที่เซลล์เพศ

2.การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสมีกี่ระยะ

3.เด็กหลอดแก้วคือการผสมแบบใดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น